โครงการจัดหาหนังสือเพื่อห้องสมุดในโรงเรียน ส่งรายละเอียดก่อน 31 ม.ค.56


ด้วยทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(ชสอ.) ได้ประสานความร่วมมือมายัง
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้(ชสต.) ให้เชิญชวนสหกรณ์สมาชิกในเขตพื้นที่ เสนอโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ห้องสมุดในโรงเรียน(จัดซื้อหนังสือที่ขาดแคลนเข้าห้องสมุดโรงเรียน) โดย ชสอ.จะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อมอบแก่
โรงเรียนในการดำเนินโครงการ ในแต่ละภาค ๆ ละ 1 โครงการ ๆ ละ ไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้สามารถส่งโครงการ
พร้อมรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้วนี้ ไปยัง ชสอ. ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2556 เพื่อรับการพิจารณาสนับสนุนต่อไป

DOWNLOAD pdfDownload ]