ระเบียบโครงการ


ระเบียบชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
ว่าด้วย โครงการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต
พ.ศ.2547
---------------------------------------------

เพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว ตามวัตถุประสงค์ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ ข้อ 27(8) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 13 จึงมีมติให้กำหนดระเบียบว่าด้วยโครงการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตดังนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ว่าด้วย โครงการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต พ.ศ.2547”

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบ ว่าด้วย โครงการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต พ.ศ.2545 บรรดามติ,ประกาศ,คำสั่ง และแนวปฏิบัติอื่นที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 3. ในระเบียบนี้ ชมรม หมายถึง ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

ประธาน หมายถึง ประธานคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

โครงการ หมายถึง โครงการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต

สหกรณ์สมาชิกโครงการ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิกชมรม และชมรมมีมติรับเข้าโครงการ

สมาชิกโครงการ หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าโครงการ

เงินสงเคราะห์ หมายถึง เงินที่สหกรณ์สมาชิกโครงการ ร่วมบริจาคสมทบให้กับสหกรณ์สมาชิกโครงการที่มีสมาชิกโครงการเสียชีวิต เพื่อมอบให้กับทายาทของสมาชิกโครงการที่เสียชีวิต

ข้อ 4. คุณสมบัติของสมาชิกโครงการ ประกอบด้วย

(1) สมาชิกโครงการ ต้องเป็นสมาชิก ของสหกรณ์สมาชิกโครงการมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนนับถึงวันเสียชีวิต การนับให้ยึดเอาวันชนวันตามปฏิทิน เช่น 15 มกราคม ระยะครบ 6 เดือน คือ 15 กรกฎาคม เป็นต้น

(2) สมาชิกโครงการ ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์สมาชิกโครงการหลังวันที่ 21 ธันวาคม 2535 และมีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป จะไม่ได้รับสวัสดิการจากโครงการตามระเบียบนี้ยกเว้นสมาชิกโครงการที่โอนย้ายระหว่างสหกรณ์สมาชิกโครงการให้ได้รับสวัสดิการเหมือนเดิมจะต้องเป็นสมาชิกโครงการ ที่สหกรณ์สมาชิกโครงการแจ้งให้ทางชมรมได้ทราบแล้ว

ข้อ 5. เหตุที่สหกรณ์สมาชิกโครงการ ต้องออกจากโครงการ

(1) พ้นจากสมาชิกภาพชมรม

(2) ถูกให้ออกจากโครงการ เพราะไม่บริจาคเงินตามโครงการ

(3) ขอลาออกจากโครงการ และกรณีนี้จะมีผลหลังสิ้นปีปฏิทิน ของปีที่ขอลาออก

(4) ประธานอนุมัติให้ออกจากโครงการ

ข้อ 6. การขอรับเงินสงเคราะห์ ในกรณีที่สมาชิกโครงการเสียชีวิต สหกรณ์สมาชิกโครงการต้องทำหนังสือ แจ้งให้ชมรมทราบตามแบบฟอร์มที่ชมรมกำหนด โดยแนบหลักฐาน สำเนาใบมรณะบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัว ทางชมรมจะพิจารณาสมาชิกภาพของผู้ตาย และตรวจสอบสาเหตุการตาย เพื่อเสนอประธานพิจารณาอนุมัติ (แก้ไข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 3)

การแจ้งจำนวนสมาชิกโครงการ คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม (แก้ไข ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 5) ให้สหกรณ์สมาชิกโครงการแจ้งให้ชมรมทราบ ภายใน วันที่ 15 มกราคม ของปีถัดไป เพื่อใช้คำนวณเงินที่จ่ายสมทบในโครงการ กรณีที่สหกรณ์สมาชิกโครงการใด ไม่แจ้งข้อมูลปีล่าสุดภายใน วันที่ 15 มกราคม ทางชมรมจะใช้สถิติล่าสุดเป็นเกณฑ์ประมาณอัตราการตาย และจำนวนสมาชิก จนกว่าจะได้ข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องก็จะใช้ตัวเลขใหม่เป็นเกณฑ์คำนวณ

ข้อ 7. การตายกรณีต่อไปนี้ทางชมรมจะไม่อนุมัติให้จ่ายเงินแก่สมาชิกโครงการ คือ

(1) เสียชีวิตขณะที่สมาชิกโครงการก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่เพราะก่ออาชญากรรมนั้น

(2) ถูกฆ่าตายหรือลอบทำร้ายจนถึงแก่ความตายในภายหลัง โดยเจตนาของทายาท หรือบุคคลที่พึงได้ประโยชน์จากเงินสงเคราะห์

(3) กรณีสมาชิกโครงการหายสาบสูญไม่ว่าจะโดยปกติ หรือกรณีพฤฒิกรรมพิเศษ ยกเว้นการหายสาบสูญที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
มติที่ประชุม วันที่ 13 ม.ค.48

ข้อ 8. หลักเกณฑ์การคำนวณเงินสงเคราะห์ที่สหกรณ์สมาชิกโครงการต้องส่งให้กับสหกรณ์สมาชิกโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของชมรมสหกรณ์สมาชิกโครงการต้องแจ้งยอดสมาชิกโครงการคงเหลือประจำเดือน พร้อมรายชื่อสมาชิกโครงการเข้าใหม่ ลาออก กรณีสมาชิกโครงการเข้าใหม่ให้ระบุวันเดือนปีเกิด และวันเดือนปีเข้าเป็นสมาชิกด้วย และส่งให้ชมรมทราบทุกเดือน (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 5)

ข้อ 9. วิธีส่งเงินสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของชมรม(แก้ไข ตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2549)

ข้อ 10. คณะกรรมการจะเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวงเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้

ข้อ 11. กรณีชมรมไม่สามารถเรียกประชุมโดยเร่งด่วนได้ ให้ประธานมีอำนาจอนุมัติให้สมาชิกออกจากโครงการได้


ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) บรรเจิด พฤฒิกิตติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด พฤฒิกิตติ)

ประธานกรรมการ

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้